18

Мета - планований результат, що виступає як єдність бажаного й можливого. Ефективність діяльності, зокрема управлінської, оцінюється ступенем досягнення мети. Оцінка діяльності НЗ та її результатів, кваліфікації працівників у процесі атестації може проводитися за наявністю критеріїв.

Критерій - ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визначення або класифікація чого-небудь; мірило оцінки. Оцінка повинна мати наукову основу.

Кваліметрія - галузь науки, що вивчає й реалізує методи кількісної оцінки якості продукції або послуг.

Ґрунтуючись на наведених визначеннях основних термінів, дамо розширене тлумачення поняття атестації - її концепцію.

Концепція - певний спосіб розуміння, трактування яких-небудь явищ, основна точка зору, керівна ідея для їх освітлення; що веде задум, конструктивний принцип різних видів діяльності.

Атестація - сукупність послідовних дій компетентного органу для встановлення рівня підготовленості, придатності (категорії) працівника чи НЗ до професійної діяльності певного ступеня складності та відповідальності на підставі порівняння, зіставлення його можливостей з діючими нормами.

Моделі атестації можуть бути різноманітними. Наприклад, у загальному вигляді може бути така модель: вибір тим, хто атестується, змісту завдання та форми представлення результатів своєї діяльності, експертна оцінка, прийнятих до розгляду матеріалів за встановленими критеріями, зіставлення компетентним органом значень оцінки результатів діяльності з нормативними за критеріями і присвоєнні відповідної кваліфікаційної категорії в галузі його професійної діяльності.

Інша модель атестації може пропонувати для оцінки знання й уміння використовувати їх на практиці (тобто набуту кваліфікацію), одержані педагогом, що атестується, в результаті спеціальної підготовки.

Таким чином, вище зазначене свідчить, що для здійснення атестації необхідно вирішити питання з визначення таких її параметрів як зміст, форми, процедури, критерії і нормативи.

Зміст і форми атестації

Професійна діяльність працівника, який атестується, визначає зміст і прийнятий процес атестації - її форми та процедури. Зміст відповідає на запитання, що повинно розглядатися в процесі атестації і якому рівню якості (якій нормі) відповідати, а форми та процедури - як саме це треба розглядати.

Таким чином, зміст атестації визначається сферою діяльності та посадою педпрацівника - педагогічною або управлінською, а його нормативи - вимогами тарифно-кваліфікаційних характеристик або іншими законодавчими актами за посадами й категоріями. Природно, що за відсутності нормативної бази щодо вимог до рівня професійної компетентності проводити атестацію стає неможливо.

Це свідчить, що змістовна сторона є логічним початком атестації та повинна бути дуже конкретно закладена в нормах як предмет розгляду й оцінки результатів діяльності тих, хто атестується.

Форми атестації можуть бути такими:

  • аналітична (письмова) робота, що освітлює з позицій того, хто атестується, питання з числа нормованих або таких, що входять у компетенцію за професією, і вказаних у тарифно-кваліфікаційних характеристиках (ТКХ). Завдання розробляються наперед і вільно доступні педагогам;
  • дослідницька робота з проблем, рішення яких відповідає вимогам ТКХ і іншим нормативним актам до вмінь педагогічних працівників, що атестуються, за посадами та категоріями;
  • самоаналіз або аналіз діяльності педпрацівника за певний проміжок часу (3–5 років) з питань, що вказуються або враховуються в ТКХ. Матеріалами для оцінки можуть використовуватися дані моніторингових досліджень результатів діяльності того, хто атестується;
  • реферативне освітлення та співбесіда педагога, який атестується, з експертами за раніше узгодженими питаннями, які містяться в ТКХ;
  • інші самостійні форми або ті, що представляють комбінації із указаних.

Процедура атестації як встановлений порядок ведення або розгляду справ включає дві групи: ведення процесу атестації та розгляд його результатів.

Методологія атестації як вчення про структуру діяльності у процесі атестації припускає оцінку результатів реалізації того, хто атестується, усіх складових змісту його діяльності, а також організацію та виконання дій із самооцінювання й використання одержаних оцінок.

Процес атестації як сукупність послідовних дій є певним набором різних процедур. Процедури оцінювання здійснюються за допомогою раніше встановлених критеріїв, орієнтованих як на процес реалізації даного змісту діяльності, так і на одержуваний працівником і його організацією (установою) результат.

Конкретний набір необхідних процедур визначається прийнятою моделлю атестації й формами представлення її змісту. Іншими словами, у кожному конкретному випадку може використовуватися свій варіативний набір процедур.

Кiлькiсть переглядiв: 160